امروز: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | 
September 23, 2017
انتخاب دسته بندی
عنوانضمائم
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 31/03/1396 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی شده) شرکت تارابگین
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی شده) شرکت پویش معادن ذوب آهن
اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396(حسابرسی شده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396(حسابرسی نشده)
آگهی ثبت افزایش سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1394 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1394 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1394 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 31/03/1394 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1394 بر اساس عملبکرد واقعی 3 ماهه(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1394 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/94 (حسابرسی شده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1394
اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده)
گزارش حسابرس سال 1391
گزارش حسابرس سال 1390
گزارش حسابرس سال 1389
گزارش حسابرس سال 1388
گزارش حسابرس سال 1387
صورتهاي مالي سال 1391


تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش