امروز: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | 
September 23, 2018

فرم اطلاعات سهامداران

ازسهامداران محترم درخواست می شودمشخصات شناسنامه ای وحساب بانکی خودراباعنایت به فرم پیوست تکمیل وبه آدرس اصفهان،ابتدای بلوارشفق،مجتمع اداری آموزشی شرکت سهامی ذوب آهن مدیریت سرمایه گذاری وامورسهام،کدپستی8178647658ویاازطریق شماره دورنگار7802402-0311ارسال فرمایند.لازم به توضیح است این فرم شامل سهامداران ترجیحی نمی گردد.

دریافت فرم پیوست

 تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش