ركورد توليد كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون
ركورد توليد كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون

 


تلاشگران كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون با دستيابي به توليدي به ميزان ۸۶۹۲۱ تن  در پنج ماه اول سال جاري  موفق به ثبت ركورد جديدي در توليد اين بخش شدند . تورج نوابي مدير بخش آگلومراسيون ضمن بيان خبر فوق گفت : اين ميزان توليد نسبت به پنج ماهه اول سالهاي ۷۵ تا۹۱ (از ابتداي بهره برداري واحد مذكور) بي سابقه است . وي افزود :    در صورت تامين كمپرسور بجاي كمپرسور فرسوده موجود ، توليد كارگاه فوق با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد .