قابل توجه سهامداران محترم (شامل سهامداران ترجیحی نمی باشد)

ازسهامداران محترم درخواست می شودمشخصات شناسنامه ای وحساب بانکی خودراباعنایت به فرم پیوست تکمیل وبه آدرس اصفهان،ابتدای بلوارشفق،مجتمع اداری آموزشی شرکت سهامی ذوب آهن مدیریت سرمایه گذاری وامورسهام،کدپستی۸۱۷۸۶۴۷۶۵۸ویاازطریق شماره دورنگار۷۸۰۲۴۰۲-۰۳۱۱ارسال فرمایند.لازم به توضیح است این فرم شامل سهامداران ترجیحی نمی گردد.