افزایش ۶۵ درصدی تولید در شرکت زغال سنگ البرز شرقی در سال گذشته

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶

افزایش ۶۵ درصدی تولید در شرکت زغال سنگ البرز شرقی در سال گذشته

سال ۱۳۹۶ در کنار همه مشکلات و موانع پیش روی تولید، سالی همراه با بهبود شاخص های تولید برای شرکت زغالسنگ البرز شرقی بود. طی این سال تولید کنسانتره از متوسط ۷.۳۰۰ تن در ابتدای سال به ۱۱.۵۰۰ تن در پایان سال افزایش داشت. این افزایش تولید علی رغم کاهش خرید زغالسنگ از معادن شخصی نسبت به سالیان گذشته و صرفا با افزایش تولید زغالسنگ خام در معادن شرکت بدست آمده است. افزایش تولید با اتکا به نیروی پیمانکار، حفظ خاکستر متوسط در کنار افزایش تولید، حفظ راندمان در کنار افزایش ظرفیت تولید کارخانه زغالشوئی، و به روز شدن پرداخت دستمزدها از جمله عوامل موثر در بهبود شرایط تولید در شرکت زغالسنگ البرز شرقی طی سال ۹۶ بوده است. در ادامه  گزارش مختصری از شرایط تولید و اقدامات توسعه ای انجام شده در شرکت طی سال ۹۶ ارائه می شود.

 

تولید زغالسنگ خام

تولید زغالسنگ خام در شرکت از متوسط ۱۳.۵۰۰ تن در ماه های ابتدایی سال ۹۶ به ۲۲.۳۰۰ تن در ماه های پایانی افزایش داشته است. افزایش ۶۵ درصدی میزان تولید طی سال منجر به تولید مجموعا ۲۱۸ هزار تن زغالسنگ خام در معادن شرکت شده که این مقدار ۳۷.۲۵۰ تن از تولید زغالسنگ خام در سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است. ۷۰ درصد کل تولید خام از معادن مجموعه طزره، ۲۸ درصد از معدن زغالسنگ تخت و مابقی از معدن رضی تامین می شود. همچنین ۳۴ درصد از کل تولید توسط پیمانکاران عملیات معدنی تامین شده است.

نکته حائز اهمیت اینکه  علی رغم افزایش تولید مقدار خاکستر زغالسنگ خام افزایش نداشته است. خاکستر زغالسنگ خام تولیدی معادن در سال ۱۳۹۵ با برنامه ریزی، تلاش و نظارت های انجام شده از ۵۳ درصد به ۴۱ درصد در پایان سال ۹۵ کاهش یافت که البته این کاهش خاکستر با کاهش مقدار تولید ماهانه نیز همراه بود. طی سال ۹۶، ضمن جبران افت تولید، شرایط کیفی تولید نیز همچنان در حدود خاکستر ۴۲ درصد حفظ شد.

خرید زغالسنگ خام

خرید زغالسنگ همواره یکی از ارکان اصلی تولید کنسانتره در شرکت زغالسنگ البرز شرقی بوده است. این امر با هدف استفاده کامل از ظرفیت کارخانه زغالشوئی و همچنین جبران نقصان کیفی ذخیره های شرکت در برنامه ریزی سالانه لحاظ، به نحوی که بعضا تا ۵۰ درصد خوراک ورودی کارخانه زغالشوئی از محل خرید زغالسنگ خام از معادن خصوصی تامین می شده است. لیکن در سالیان اخیر خرید زغالسنگ خام با افت چشم گیری مواجه بوده است. علت نیز عدم تامین مالی کافی به منظور پرداخت بهای زغالسنگ خریداری شده و همچنین بهبود بازار داخلی زغالسنگ خام و ظهور رقبای خریدار زغالسنگ در منطقه بوده است.

خرید زغالسنگ در ماه های میانی سال افزایش نسبی داشته، ولی این افزایش با افت شدید در ماه های پایانی سال جبران شد. کل زغالسنگ خام خریداری شده در سال ۹۶ برابر با ۲۸ هزار تن بوده که تنها ۱۳ درصد بار ورودی کارخانه را شامل شده است.

گرچه شرکت زغالسنگ البرز شرقی در صدد جبران کمبود زغالسنگ خام با اتکا به توان تولید در معادن تحت پوشش می باشد، لیکن بعضی خصوصیات کیفی مانند پلاستومتری از ویژگی های غیر قابل بهبود ذخائر زغالسنگ است و نظر به پایین بودن این ویژگی در معادن شرکت (خصوصا معادن تخت و رزمجای غربی که عمده تولید زغالسنگ خام در آن دو معدن انجام می شود) نمی توان خرید زغالسنگ از تولید کنندگان منطقه را نادیده گرفت.

تولید کنسانتره

از انجایی که محصول نهایی مجموعه شرکت زغالسنگ البرز شرقی کنسانتره زغالسنگ کک شو است، معیار اصلی سنجش عملکرد شرکت بررسی کمی و کیفی تولید کنسانتره می باشد. تولید کنسانتره در ابتدای سال ۹۶ به طور متوسط ۷۳۰۰ تن در ماه بوده که این رقم در ماه های پایانی سال به ۱۱.۵۰۰ تن رسید. این ارقام حکایت از ۵۷ درصد رشد در تولید کنسانتره دارد و این مهم با افزایش ظرفیت تولید کارخانه به منظور پوشش افزایش تولید در زغالسنگ دریافتی از معادن شرکت، در کنار حفظ راندمان تولید میسر شده است. تولید کنسانتره در سال ۹۶ برابر با ۱۲۷ هزار تن بود که نسبت به سال گذشته ۲۶ هزار تن افزایش نشان داده که این افزایش با حفظ شرایط کیفی کنسانتره تولیدی نیز همراه بوده است. متوسط خاکستر کنسانتره تولیدی در هر دو سال ۹۵ و ۹۶ برابر با ۴/۱۳ درصد، لیکن در بخش پلاستومتری، محصول تولیدی سال ۹۶ با ۳/۰ میلیمتر افت نسبت به سال گذشته، برای با ۷/۱۲ میلیمتر بوده است. علت نیز افزایش تولید در معادن شرکت می باشد. از آنجایی که عمده ذخائر معادن شرکت از پلاستومتری نسبتا پایینی برخوردارند، افزایش تولید موجب کاهش پلاستومتری خواهد شد و این کاهش لازم است با خرید زغالسنگ خام کیفی از معادن منطقه جبران شود که متاسفانه همانطور که در بخش ۲ این گزارش ذکر شد، این مهم در سال ۹۶ صورت نپذیرفت.

تولید کنسانتره در سال ۹۶ همواره از تولید در سال ۹۵ بیشتر بوده است. همچنین روند تغییرات در خاکستر و پلاستومتری کنسانتره تولیدی است.

از جمله اقدامات اصلاحی انجام شده در کارخانه زغالشوئی که منجر به افزایش ظرفیت کارخانه شد نصب سرند آبگیر با سرمایه گذاری ۵۱۰ میلیون ريال بود. این تجهیز ظرفیت کارخانه را از ۵۲ تن در ساعت به ۷۱ تن در ساعت افزایش داد.

راندمان تولید نفرات

از جمله اقدامات اصلاحی انجام گرفته در شرکت زغالسنگ البرز شرقی تمرکز نیروهای امانی در معادن است. بدین ترتیب که معادن کلاریز و برناکی در مجموعه طزره و همچنین مجموعه تونل های ۲، ۳ و ۴ در معدن تخت از نیروهای امانی خالی شد و عملیات معدنی به پیمانکار واگذار گردید. پرسنل امانی نیز در دیگر معادن و بخش ها متمرکز شدند. جبران بازنشستگی و از کارافتادگی نیروهای امانی با ورود کارگران جوان تحت مدیریت بخش پیمانی از یک سو، و تمرکز نیروهای امانی در مجموعه های معدنی از سوی دیگر موجب افزایش راندمان تولید هر نفر شد. به عنوان مثال واگذاری عملیات معدنی در معدن کلاریز به پیمانکار در مهر ماه سال ۹۶ و انتقال نیروهای استخراجی به معدن در عین حال که به حفظ و افزایش نسبی میزان تولید در معدن کلاریز انجامید، رشد تولید در رزمجای غربی از متوسط ماهانه ۴۰۰۰ به ۷۰۰۰ تن را نیز موجب گردید.

برنامه عملیات معدنی

در برنامه ریزی عملیات معدنی سال ۱۳۹۶ تولید ۲۲۳ هزار تن زغالسنگ خام، و خرید ۱۶۰ هزار تن زغالسنگ کک شو از معادن منطقه به عنوان اهداف سال تعریف شد. همچنین شرکت متعهد به فروش ۱۳۰ هزار تن کنسانتره به ذوب آهن اصفهان بوده است. در بخش تولید زغالسنگ خام با تولید ۲۱۸ هزار تن و با اختلاف جزئی به اهداف برنامه دست یافته ایم. گرچه در بخش خرید تنها ۱۸ درصد برنامه (۲۸ هزار تن) به مرحله اجرا رسید، لیکن فروش کنسانتره به ذوب آهن اصفهان برابر با ۱۲۷ هزار تن بود که به معنی دستیابی به ۹۸ درصد تعهد برنامه فروش کنسانتره می باشد.

با توجه به شرایط کارگاه های استخراج و بررسی های کارشناسی و همچنین سوابق عملیاتی کارخانه و بخش خرید، تولید ۱۸۰ هزار تن کنسانتره در دستور کار سال ۱۳۹۷ قرار دارد. این مقدار تولید کنسانتره مستلزم تولید ۲۹۷ هزار تن زغالسنگ خام در معادن شرکت و خرید ۶۰ هزار تن زغالسنگ کیفی از معادن منطقه می باشد. لذا بر اساس توان افزوده تولید در کارگاه های استخراجی معادن، برنامه ریزی برای تولید زغالسنگ خام با هدف دستیابی به تولید ۲۹۷ هزار تن در سال ۹۷ انجام شده است. امید است این مهم با مدیریت، کارشناسی و نظارت به هنگام و به موقع در بخش فنی، تدارکاتی و مالی محقق شود.