اطلاعیه خرید یونیت (واحد) صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان - ویژه پرسنل
اطلاعیه صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان با توجه به پیگیری های مکرر مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامع در جهت مشارکت کلیه پرسنل شرکت در خرید واحد های صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان، بدینوسیله از کلیه پرسنل محترمشرکت که متقاضی خرید سهام صندوق سرمایه گذاری فوق می باشند تقاضا می گردد یک نسخه از فرم خرید واحدهای صندوق مذکور را از طریق مراجعه به مسئول روابط صنعتی قسمت ویا پرتال شرکت وهفته نامه آتشکار تهیه و نسبت به تکمیل و ارائه آن به مسئولین روابط صنعتی های مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ اقدام نمایند. در ضمن طی نامه شماره۱۱۰۵۵۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ یک نسخه از فرم مذکور جهت توزیع بین افراد متقاضی به کلیه مسئولین روابط صنعتی شرکت ارسال گردیده است. مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامع