امروز: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | 
December 11, 2019
انتخاب دسته بندی

تشریح اقدامات ذوب آهن در راستای افزايش سرمايه شركت از محل تجديد ارزيابي دارائيها

سعیدامیدقائمی معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان درخصوص افزايش سرمايه شركت از محل تجديد ارزيابي دارائيها(خانواده تجهيزات) گفت : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به افزايش سرمايه نياز دارد و اين عمليات يك فرآيند مرحله اي و زمان بر است كه مراحل انجام آن شامل  موارد زير  است :

در ابتدا بايد گفت كه يكي از شروط معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي  مطابق قانون بودجه سال 1397 ، اين است كه مطابق گزارش صورتهاي مالي سال 1396 كه به تاييد حسابرس شركت مي رسد ، مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد .

اين شركت با آگاهی از به سود رسيدن در سال 1396 ، مشمول اين قانون بوده و به منظور سرعت بخشیدن به آن ، فعاليتهاي مربوط به افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي تجهيزات را آغاز نموده است .

1)  انتخاب كارشناس رسمي جهت ارزيابي تجهيزات ، اولين گام افزايش سرمايه شركت مي باشد  كه جهت صرفه جويي در هزينه ها ، تاكيد شركت بر انتخاب كارشناسان رسمي منتخب مجمع در شركت است. لذا براي اطمينان از اجراي مفاد قانون ، استعلام از سازمان امور مالياتي انجام پذيرفته است .

2)  ارزيابي طبقه تجهيزات توسط كارشناس منتخب يا كارشناس رسمي دادگستري كه البته گزارش بروز شده آن در مرحله نهایی شدن مي باشد .

3)  تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه و همچنين تصويب آن توسط هيات مديره شركت پس از استخراج صورتهاي مالي تاييد شده توســـــط حسابرس ( مطابق سنوات سه ماه پس از شروع شدن سال مالي جديد مي باشد ) مرحله بعدي افزايش سرمايه مي باشد .

4)  شفاف سازي و اعلام افزايش سرمايه مطابق روال قانوني سازمان بورس بر روي كدال جهت اطلاع عموم سهامداران پس از تصويب گزارش توجيهي توسط هيات مديره صورت مي گيرد و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني روي اين گزارش و نيز افشاي آن در كدال جزء روال عملياتي است كه مشمول صرف زمان خواهد شد .

5)  اخذ مجوز سازمان بورس براي بر گزاري مجمع عمومي فوق العاده قدم بعدي مي باشد .

6)  پس از اخذ موافقت سازمان بورس جهت برپايي مجمع عمومي فوق العاده ، افزايش سرمايه در مجمع تصويب مي شود و پس از آن اين افزايش سرمايه نزد سازمان ثبت شركتها به ثبت مي رسد .

وی در پایان گفت : افزايش سرمايه ذوب آهن اصفهان علي رغم آمادگي اين شركت براي انجام مراحل مختلف ، به ناچار مشمول صرف زمان هاي قانوني است كه از كنترل ما خارج مي باشد . لذا در صورت اخذ مجوزات لازم سعي خواهد شد در نيمه اول سال مالي جديد اين مهم انجام شود.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش